O czym powinien wiedzieć mieszkaniec wspólnoty.

Niejednokrotnie spotykamy się z takimi terminami jak zarząd wspólnoty mieszkaniowej, zarządca nieruchomości czy administrator. Dostajemy powiadomienia o zebraniach wspólny, na których będzie wyłaniany zarząd, zatwierdzane sprawozdania, ustalany plan budżetowy. Czy wiele osób jednak korzysta z tej możliwości i uczestniczy w spotkaniach, wybiera zarząd wspólnoty? I czy mamy dokładnie wiedzę w jakim celu powołujemy owy zarząd, jakie ma obowiązki i jaka odpowiedzialność na nim spoczywa? Zacznijmy jednak od samego początku i skupmy się właśnie na wyjaśnieniu pojęcia, roli oraz obowiązków zarządu we wspólnocie.

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Wszelkie działania wspólnoty reguluje ustawa o własności lokali. To właśnie w niej zapisane jest, że każda wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek wyboru swojego zarządu. Zarząd ten może być jednoosobowy lub wieloosobowy, a do jego obowiązków należy kierowanie sprawami wspólnoty, reprezentowanie wspólnoty zarówno na zewnątrz, jak i pomiędzy wspólnotą oraz właścicielami lokali.
W skład zarządu wchodzą osoby fizyczne, wybierane spośród właścicieli. Równie dobrze jednak mogą się w nim znaleźć osoby spoza ich grona, a funkcję zarządu wspólnoty może pełnić także osoba prawna lub firma.
Przy obowiązku wyboru zarządu wyjątek stanowią wspólnoty poniżej 7 lokali. W tym przypadku, w skład zarządu wchodzą wszyscy właściciele lokali – członkowie wspólnoty. Gdy w skład zarządu wchodzi kilka osób, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową muszą złożyć przynajmniej dwaj jego członkowie.

Obowiązku zarządu nieruchomości

Zakres obowiązków zarządu wspólnoty również reguluje ustawa o własności lokali. Jak wynika z jej zapisów, zarząd ma obowiązek dokonywać rozliczeń przez rachunek bankowy oraz składać właścicielom nieruchomości roczne sprawozdania ze swojej działalności. Ma to miejsce podczas zebrania wspólnoty, na które zapraszani są wszyscy właściciele lokali należących do wspólnoty. Zebranie wspólnoty musi być zwoływane co najmniej raz w roku, jednak nie później niż do 31 marca.

Dodatkowo, zarząd prowadzi dla nieruchomości wspólnej, ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną, a także zaliczek wpłacanych przez właścicieli lokali na pokrycie tych kosztów oraz rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.
Zarząd nieruchomości, sporządza protokół przejęcia nieruchomości oraz dokumentację techniczną w imieniu wspólnoty. Zajmuje się także przechowywaniem dokumentacji technicznej budynku oraz prowadzi i aktualizuje spis właścicieli lokali wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości wspólnej.
Jak to wygląda w praktyce? Otóż, zarząd najczęściej stanowią osoby fizyczne, wybierane pośród właścicieli nieruchomości. Zazwyczaj, to osoby, które mają swoje życie zawodowe, rodzinne i mnóstwo obowiązków. Osoby wybierane do zarządu często nie posiadają doświadczenia, ani wystarczającej wiedzy czy czasu, aby zarządzać profesjonalnie sprawami wspólnoty. Dlatego dogodnym rozwiązaniem w tej sytuacji jest skorzystanie z firmy zewnętrznej, która wesprze zarząd w codziennych obowiązkach, zajmie się bieżącymi sprawami oraz dołoży wszelkich starań, aby nieruchomości administrowane i zarządzane były z jak największą korzyścią dla ich mieszkańców.

Dlatego warto dobrze wybrać zarząd naszej wspólnoty, spółdzielni czy kamienicy, który sprawował będzie „władzę” oraz nadzór nad naszymi nieruchomościami, a do pomocy oraz codziennych obowiązków nawiązać współpracę z firmą, zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami w sposób profesjonalny. Jakie korzyści ma takie właśnie rozwiązanie będziemy pisać w kolejnych wpisach.